www.vydosbus.cz

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM

 

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O ŠTĚPENÍ AKCIÍ A O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU

 

Společnost VYDOS BUS a.s. se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČ: 26950731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4264 (»Společnost«),

tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (»Občanský zákoník«) a § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (»ZOK«) oznamuje, že dne 14. 3. 2018 rozhodla valná hromada Společnosti o štěpení všech akcií Společnosti a o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie. Rozhodnutí valné hromady ze dne 14. 3. 2018 je osvědčeno v notářském zápisu JUDr. Františka Boučka, notáře se sídlem v Praze, ze dne 14. 3. 2018, NZ 89/2018, jenž je uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4264. Rozhodnutí bylo uveřejněno také na internetových stránkách Společnosti a zasláno doporučeným dopisem všem akcionářům vedeným v seznamu akcionářů Společnosti.

Valná hromada Společnosti tak rozhodla o přeměně všech 580.976 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč emitovaných Společností jako cenné papíry na zaknihované akcie a stanovila lhůtu pro odevzdání akcií Společnosti v délce 2 (dvou) měsíců od dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Valná hromada vzala na vědomí, že zaknihované akcie společnosti budou zaknihovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO: 250 81 489 (dále jen „CDCP“), a udělila pokyn představenstvu učinit veškeré kroky nezbytné pro provedení zaknihování akcií Společnosti.

Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na uvedená rozhodnutí valné hromady Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 Občanského zákoníku, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku, odevzdali své listinné akcie Společnosti. Odevzdání listinných akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hod. v sídle Společnosti.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531 Občanského zákoníku určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

Představenstvo současně vyzývá akcionáře ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP (Centrální depozitář cenných papírů), seznam účastníků CDCP je uveden na www.cdcp.cz.

Akcionář je povinen při odevzdání svých listinných akcií sdělit Společnosti číslo výše uvedeného účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář číslo účtu při odevzdání akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 Občanského zákoníku, stanovena dodatečná lhůta ke sdělení čísla tohoto účtu. Odevzdá-li akcionář Společnosti listinné akcie a nesdělí-li akcionář číslo tohoto účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k takovým akciím ke dni, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

Na žádost Společnosti zaeviduje centrální depozitář zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty uvedené akcionáři. Žádost Společnost podá po uplynutí lhůty k odevzdání listinných akcií stanovené v tomto oznámení, nebo i před jejím uplynutím, pokud mu budou odevzdány všechny cenné papíry, nejpozději však po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty.

 

Představenstvo společnosti VYDOS BUS a.s.